چرا ما در StagCRM کار میکنیم


یک رستوران را در نظر بگیرید که اداره انجام امور آن به عهده شما می باشد. شناختی از همه مشتریان ندارید به جز افرادی که مشتری ثابت شما محسوب می شوند. مثلا ، شاید بدانید که کدامیک از آنها بازنشسته می باشد. یا با برخی گپ و گفتمانی هم هر از گاهی انجام دهید و شماره تماس شخصی هم از آنها داشته باشید. شماره تماسی که تنها در زمان و موارد خاص از آن استفاده میکنید. 

داشتن آدرس ایمیل مشتریانمان به ما کمک می کند حداقل برای ارسال ایمیل زمان مفهموی نداشته باشد. از این رو می توانیم روابطمان را با مشتریان حفظ کنیم. چیزی که امروزه در بیشتر شرکت ها از اهمیت بالای برخوردار است، شناخت نیازهای مشتری و حفظ ارتباط با مشتریان می باشد.

ما در StagCRM کار میکنیم تا نرم افزاری قابل انعطاف برای سازماندهی کارهایتان داشته باشید. ما در StagCRM کار میکنیم تا به شما برای رصد مشتریان و شناخت نیازهای آنها کمک کنیم. ما مانند بیشتر شرکت هایی که در حوزه نرم افزاری CRM فعالیت دارند مدّعی نیستیم و کارمان را خوب بلدیم و حرفه ای بودن را در عمل ثابت خواهیم کرد.