StagCRM

کسب و کار شما، ساده تر

یک سلاح مخفی برای پیگیری وظایف، مخاطبین، یادداشت ها و ...

StagCRM یک نرم افزارمدیریت ارتباط با مشتری است ، که برای سازماندهی به شما کمک می کند

اشتراک مخاطبین با تیم خود

اشتراک مخاطبین با تیم خود

پیگیری وظایف & تنظیم یادآوری ها

پیگیری وظایف & تنظیم یادآوری ها

مدیریت ارتباطات

مدیریت ارتباطات